محمدامینم تو بهترین خودت هستی

پس همیشه برای آرزوهات تلاش کن

و

اینو بدون من همیشه حمایتت میکنم