رضا جون من
بگذار که در حسرت دیدار بمیرم
در حسرت دیدار تو بگذار بمیرم
دشوار بوود مردن روی تو ندیدن
بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم