امشب چه ناز دانه گلي در چمن رسيد

گويي بساط عيش مداوم به من رسيد

نور ستاره اي در شب تولدت

انگار فرشته اي از ازل رسيد

.

فرشته ي من تولدت مبارك