هوا که بارونی میشه…
دوس دارم تو بیای،باشی!
بریم زیر بارون خیسِ خیس بشیم
نگاهت مات بشه رو موهام…
بگی خسته شدم بسه دیگه انقد ندو،سرم‌و به نشونه قهر برگردونم اون‌ور
بگم چقدر سرده..!
بفهمی دارم دروغکی میگم که فقط کاپشنتو که بوی عطر تورو میده صاحاب شم :)⁦♡
حرص بخوری از اینکه بازم از قصد کم لباس پوشیدم،منم ضعف کنم واسه این حرص خوردنای خاص خودت!
شایدم مجبورت کنم بریم بستنی بخوریم،بعد تو بگی:سرده مریض میشی دختر…!
از سردیِ هوا دستام قرمز بشه و بزور بزارمش تو جیب کاپشن تو؛گم بشم تو بغلت و آروم تو گوشت بگم که:دوست دارم،دوست دارم،دوست دارم :)⁦♡