.
.
.
کـم نــہ
زیـاد میـخواهمت
آنقدر کـه در تــمام خـاطره هـایم تو بـاشی
قـدم بزنی، بدوی، بخـندی، بـخوانی، بـرقصی، ببوسـی، بمـانی
و بدانـی کـہ مـن چـقدر عـاشق این فـعل مانـدنـم برای ابـد،
وجود تو بهترین اتـفاق زنـدگـی مـن خواهــد بود
زیاد مـی خـواهـمـت
S❤️Z