اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم، منم، منم

اون که نمی خواد عشق و ببازه منم، منم، منم

اون که تو چشماش صد قصّه داره تویی، تویی، تویی