تو دقیقه باشی و من ثانیه
که هر دقیقه ۶۰بار دورت بگردم❤❤