کم نه!
زیاد می خواهمت!
آنقدر که در تمام خاطره هایم، تو باشی…
قدم بزنی، بدوی، بخندی، بخوانی، برقصی، ببوسی، بمانی
و بدانی که من چقدر عاشق این فعل ماندنم.
بمونی برام سروشیم
Serwa❤️soroush